Checklist

Wat moet ik regelen als ik ga emigreren ?

Wat u moet regelen als u gaat emigreren, is afhankelijk van het land van bestemming. Denk in ieder geval aan belastingen, zorgverzekering, diploma’s, beroepserkenning, pensioen en uitkering. Ook kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Deze documenten moet u voor uw vertrek rechtsgeldig laten maken.

Informatie bij ambassades en consulaten

Wilt u meer informatie over wat u moet regelen voor het land van uw bestemming? U kunt dan het beste contact opnemen met de ambassade of het consulaat van Frankrijk. In de volgende gemeentes vindt u een consulaat of ambassade :

Ambassade in Den Haag

(Honoraire) Consulaten in :

  • Den Bosch
  • Bilthoven
  • Groningen
  • Middelburg
  • Rotterdam
  • Valkenburg
  • Amsterdam

Zie : http://www.consulfrance-amsterdam.org/Honorair-Consuls

Daar weten ze precies wat u moet regelen. Als u denkt te gaan wonen in Frankrijk :

Vraag uw DigiD aan voordat u vertrekt

Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de Nederlandse overheid. Ook kunt u met DigiD online zaken regelen, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Een DigiD aanvragen, is alleen mogelijk als u staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vraag uw DigiD daarom in ieder geval aan voordat u zich uitschrijft bij uw gemeente. DigiD stuurt u een activeringscode toe.

Belastingen en zorgverzekering

Informatie over belastingzaken krijgt u via de “belastingtelefoon” en op de website van de belasting dienst.

Wilt u meer informatie over de zorgverzekering bij verblijf in het buitenland? U vindt u dit op de website van het College van Zorgverzeringen CVZ. 

Ziektekostenverzekering

De regelingen rond de ziektekostenverzekering zijn ook in Frankrijk aan voortdurende herziening en uitbreiding onderhevig. Het is voor de Fransen zelf al ingewikkeld en zeker voor buitenlanders is de situatie niet erg overzichtelijk. De overheid is met een pakket maatregelen gekomen om het systeem, bekend als de Sécu (Sécurité Sociale), te moderniseren en minder kostbaar te maken.

Binnen de Sécurité Sociale  vallen  3 organisaties : de ziektekostenverzekeraar CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie), de sociale dienst die ook de kinderbijslag betaalt CNAF (Caisse nationale d’allocations familiales) en de pensioenenbetaler CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse). Naast de Sécu is er nog de sociale hulp (aide sociale), die op departementaal niveau ook uitkeringen verstrekt aan specifieke groepen, zoals daklozen, gehandicapten en personen die thuiszorg nodig hebben. De bij Nederlanders in Frankrijk niet onbekende CMU (couverture maladie universelle), een bijzondere vorm van ziektekostenverzekering als vangnet) valt ook onder deze sociale hulp. Er bestaan ook nog de Institutions de Prévoyance die aan mensen die niet in loondienst werken verzekeringsvormen bieden die niet of onvoldoende door de Sécurité Sociale zijn gedekt.

Bijzonder is het systeem van de carte vitale dat iedere verzekerde moet tonen bij een bezoek aan de huisarts, de apotheker en het ziekenhuis. Met deze kaart hoeft meestal niet contant te worden betaald en zorgt het systeem ervoor dat de begunstigde en de aanvullende verzekering worden betaald.. Als nog wel contant moet worden afgerekend, zoals bij nog talrijke huisartsen, dan behoeft geen feuille de soins meer te worden afgeschreven, maar kan de administratieve afwikkeling via de kaart gebeuren. Men krijgt het voorgeschoten bedrag binnen tien dagen terug van het ziekenfonds en het aanvullende niet-verzekerde bedrag van de aanvullende verzekering (mutuelle) als u die heeft.. Bij de apotheker en de verzekeraars is de kaart te actualiseren, als er wijzigingen zijn opgetreden in het gezin of als er van mutuelle is veranderd.


Pensioen

Bij uw pensioenfonds kunt u navragen wat u moet regelen voor uw pensioen.

UItkering

Ontvangt u een uitkering en gaat u in het buitenland wonen? Meld dit dan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Of u uw uitkering kunt meenemen naar het buitenland hangt af van de volgende zaken:

  • welke uitkering u ontvangt;
  • waar u gaat wonen;
  • of Nederland een verdrag heeft gesloten met dat land.

Legalisatie documenten

Wanneer u emigreert, kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Bijvoorbeeld een akte van de burgerlijke stand. Een document dat in Nederland rechtsgeldig is, is dat niet automatisch ook in het buitenland. Door legalisatie van Nederlandse documenten weten de buitenlandse autoriteiten dat het document geldig is.

Diplomabeschrijving geeft uitleg over opleiding

Als u naar het buitenland vertrekt, kunt u  een diplomabeschrijving van de Nuffic meenemen. U kunt daarmee uitleg geven over uw Nederlandse opleiding en bijbehorend diploma. Bijvoorbeeld aan uw toekomstige werkgever, aan overheidsinstanties of aan een onderwijsinstituut. Soms moet u een erkenningsprocedure van de bevoegde instantie van uw beroepskwalificatie(s) doorlopen.

Op de website van de Europese Commissie vindt u per land een overzicht van erkende (beschermde) beroepen. Een beschermd beroep is een beroep dat u alleen mag uitoefenen na toestemming van een bevoegde instantie. Zo is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de bevoegde instantie voor artsen en apothekers.

Bron : Rijksoverheid – Wonen en leven in Frankrijk

Direct Contact

Robert Timmers
Robert Timmers